POZVÁNKA

Vážené kolegyne, milí kolegovia,
Súkromná základná umelecká škola Jánoš Ružomberok v spolupráci s uznávaným klavírnym virtuózom Richardom Rikkonom Vás srdečne pozýva na 3. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky

 

„HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM 2020“

ORGANIZÁTOR: Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Ružomberok

TERMÍN: 22. apríl 2020 (streda)
MIESTO KONANIA: Synagóga Ružomberok a Kino, Ružomberok

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 13. marec 2020 (piatok)

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

6:30 – 8:10 prezentácia súťažiacich v Tanečnej sále SZUŠ Jánoš, Mostová 4, Ružomberok, 2. poschodie

8:30 slávnostné otvorenie súťaže v Synagóge Ružomberok

S programom súťaže budú všetci oboznámení pri prezentácii.

 

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov bude nasledovať Hudobné ukončenie súťažného dňa

Richardom Rikkonom a koncert víťazov jednotlivých kategórií. Skladby, ktoré víťazi kategórií

zahrajú na koncerte vyberie odborná porota.

 

PODMIENKY KLAVÍRNEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY:

Klavírna súťažná prehliadka je určená žiakom základných umeleckých škôl, ktorí naštudujú predpísaný repertoár, v stanovenom termíne pošlú prihlášku a zaplatia účastnícky poplatok.

Klavírna súťažná prehliadka nie je určená pre študentov konzervatórií ani pre študentov
v mimoriadnej forme štúdia na konzervatóriu.

Podmienkou účasti je hra spamäti a dodržanie časového limitu. Organizátor klavírnej súťažnej prehliadky nie je povinný upozorniť súťažiaceho na prekročenie časového limitu. V prípade nedodržania časového limitu sa znižuje celkový bodový priemer.

Výkony súťažiacich bude hodnotiť trojčlenná odborná porota zložená z pedagógov vysokých škôl,  
konzervatórií a základných umeleckých škôl. Členov poroty vyberie organizátor klavírnej súťažnej prehliadky.

Účastníci súťaže budú hodnotení v pásmach: zlaté, strieborné, bronzové. Okrem toho budú tiež vyhlásení víťazi každej kategórie a laureát súťaže.

Víťaz každej kategórie dostane finančnú odmenu v sume 50 €.

Súťaž je jednokolová.

 

SÚŤAŽNÝ REPERTOÁR

– skladba/skladby žijúceho svetového alebo slovenského skladateľa
– ľubovoľná skladba/skladby z obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu alebo skladba 20. storočia do určeného časového limitu

KATEGÓRIE DÁTUM NARODENIA MINUTÁŽ
1. kategória: žiaci do 9 rokov od 22.4.2011 a mladší 2 – 4 min.
2. kategória: žiaci do 11 rokov od 22.4.2009 do 21.4.2011 4 – 5 min.
3. kategória: žiaci do 13 rokov od 22.4.2007 do 21.4.2009 5 – 6 min.
4. kategória: žiaci do 15 rokov od 22.4.2005 do 21.4.2007 6 – 8 min.
5. kategória: žiaci do 20 rokov od 22.4.2000 do 21.4.2005 8 – 10 min.

 

PRIHLÁŠKA:

Záväznú prihlášku prosíme vyplniť elektronicky najneskôr do 13. marca 2020.

Prihlášku môžete vyplniť pomocou nasledujúceho odkazu:  Prihláška Hviezdy hrajú srdcom 2020

 

POPLATKY:

Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku prosíme zaslať mailom na adresu – hviezdyhrajusrdcom@skolajanos.sk do 13. marca 2020.

 

Výška poplatku:

– 16 € žiak

– 12 € učiteľ

– 12 € rodič, pozorovateľ

 

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN: SK73 1111 0000 0066 2245 6034, BIC kód banky: UNCRSKBX.
Do správy pre adresáta prosíme uviesť názov a sídlo umeleckej školy kvôli identifikácii platby.

Účastnícky poplatok žiaka zahŕňa náklady spojené s organizáciou klavírnej súťažnej prehliadky, obed, občerstvenie, ceny pre súťažiacich. Účastnícky poplatok učiteľa, rodiča a pozorovateľa zahŕňa náklady spojené s organizáciou klavírnej súťažnej prehliadky, občerstvenie a obed. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.


V nevyhnutnom prípade je prihlášku možné stornovať do 8. apríla 2020. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Bližšie informácie Vám rada poskytne Mgr. Mária Pašková prostredníctvom mailu: hviezdyhrajusrdcom@skolajanos.sk alebo na telefónnom čísle 0905 155 991.

Prajeme veľa síl pri príprave žiakov. Tešíme sa na vašu účasť.