Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Ružomberok začala fungovať od septembra 1998 po zaradení školy do siete školských zariadení MŠ SR. Od svojho vzniku sa zaoberá vzdelávaním detí v jednotlivých umeleckých odboroch a prípravou na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, konzervatóriách a vysokých školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním. Filozofiou školy je dať možnosť a priestor všetkým záujemcom o štúdium a na základe tejto príležitosti si vyskúšať svoje predpoklady a nadanie pre štúdium jednotlivých predmetov. Každý záujemca takto dostane rovnakú šancu a je len na ňom ako ju využije. Naša škola nie je zameraná len na výchovu budúcich umelcov a koncertných majstrov, ale aj na rozšírenie obzoru menej talentovaných a usilovných žiakov, ktorý majú len záujem o získanie základov z jednotlivých predmetov, aby tak obohatili svoje osobné skúsenosti a prispeli ku komplexnejšiemu rozvoju svojej osobnosti. Našu filozofiu vystihuje aj motto školy:

“Pre vlastné potešenie – to najlepšie v rámci svojich možností!”
“For your own Enjoyment – the best according to your ability!”
historia_skoly_1

V súčasnosti má naša škola sídlo na Mostovej ulici č. 4 v Ružomberku, kde sa vyučuje vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore a hudobnom odbore so zameraním na hru na klavíri, klasickej a elektrickej gitare,  zobcovej a priečnej flaute, akordeóne a heligónke, bicie nástroje a sólový a zborový spev. SZUŠ Jánoš má 21 elokovaných pracovísk v piatich okresoch. Naším hlavným cieľom už od vzniku školy bolo poskytnúť možnosti a vytvoriť  podmienky pre štúdium detí z blízkych aj vzdialenejších obcí. Preto po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov a na základe žiadostí od riaditeľov základných škôl sme otvorili v šk. roku  2001/2002 pobočky v Liptovskej Teplej, kde sa vyučuje hra na klavíri a v Liptovskej Osade, kde sa vyučuje vo výtvarnom odbore a hudobnom odbore – hra na klavíri a gitare. V školskom roku 2003/2004 sme otvorili pobočku v Liptovských Sliačoch, kde sa vyučuje hra na klavíri a v Lúčkach, kde sa vyučovala hra na gitare. V školskom roku 2004/2005 bola otvorená pobočka v Dolnom Kubíne kde funguje tanečný odbor, výtvarný odbor a hudobný odbor – hra na klavíri, klasickej a elektrickej gitare, bicích nástrojoch, flaute a spev. V školskom roku 2006/2007 SZUŠ Jánoš otvorila nové pobočky v Lokci, kde sa vyučuje hra na klavíri a gitare a v Hruštíne, kde funguje výtvarný, tanečný a hudobný odbor – hra na gitare, klavíri a spev. Od roku 2009/2010 funguje nové pracovisko v Liskovej. V školskom roku 2010/2011 bola otvorená aj pobočka v Babíne kde sa vyučuje výtvarný odbor a hra na gitare a klavíri. V školskom roku 2017/2018 bola otvorená pobočka vo Vasiľove kde sa vyučuje výtvarný odbor, hra na gitare a klavíri. 

historia_skoly_2

Hlavnou myšlienkou našej školy je, aby každý študent, ktorý sa vzdeláva v ktoromkoľvek odbore verejne vystúpil alebo prezentoval svoje práce minimálne 2 krát za školský rok a to na triednych prehrávkach, školských koncertoch a výstavách rôzneho zamerania. Okrem toho žiaci všetkých odborov reprezentujú každoročne školu na súťažiach regionálneho, národného a medzinárodného charakteru. SZUŠ Jánoš navštevuje v školskom roku 2014/2015 1520 žiakov v štyroch odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. Na škole pôsobí 43 učiteľov na 12 elokovaných pracoviskách. V školskom roku 2018/2019 SZUŠ Jánoš navštevuje 3646 žiakov v troch odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom. Na škole pôsobí 42 učiteľov na 21 elokovaných pracoviskách. 

Informácie o škole a možnostiach štúdia vám ochotne  poskytnú naši pracovníci v kancelárií školy v Ružomberku a v Dolnom Kubíne. Každoročne privítame v priestoroch našej školy návštevníkov v rámci Dní otvorených dverí, informujeme ich o možnostiach štúdia a predstavíme im našich pedagógov. Privítame všetky pripomienky a návrhy zo strany rodičov alebo žiakov na skvalitnenie vyučovacieho procesu a vytvorenie bližšieho vzťahu medzi rodičmi a našou školou.