Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Vás pozýva na XVI. ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže Liptova a Oravy.

TÉMA: Človek a jeho práca v liptovsko – oravskom regióne

CIEĽ SÚŤAŽE:

Práca nás sprevádza celý život. Od detstva si k nej vytvárame vzťah, prirodzene sa učíme, získavame vedomosti, schopnosti a zručnosti. Na základe toho si vyberáme budúce povolanie, ktoré je potrebné pre našu existenciu. Akou zmenou prechádzala práca človeka od minulosti po súčasnosť?  Aká bude jej budúcnosť? Ukáž nám svoj talent a výtvarne vyjadri svoj vzťah k práci, ktorá ti bude prinášať radosť, potešenie, obdiv  a uznanie. Tvojej predstave a fantázii sa medze nekladú.

PODTÉMY, KTORÝMI SA MÔŽEŠ INŠPIROVAŤ:

Práca, ktorá ťa baví, alebo aká práca ťa zamestnáva, robí radosť alebo robí starosti.

Čím by si chcel/la byť? Ako si predstavuješ tvoje budúce povolanie?

Premeny práce od minulosti až po súčasnosť – ako sa pracovalo v minulosti, aké práce sa vykonávali a boli najviac typické pre región Liptova a Oravy.

Remeselná a priemyselná výroba v regiónoch.

Hospodárstvo a poľnohospodárstvo v regiónoch.

Tradičné a netradičné výroby na Liptove a Orave, zachovanie tradícií remesiel,

ich premeny vo výrobe a spracovaní.

Pracovné príležitosti súčasnej doby s víziou a predstavou do budúcnosti.

Hodnotiť sa budú práce zaslané na adresu školy:

Súkromná ZUŠ Jánoš, Mostová 4, 034 01 Ružomberok

TERMÍN ZASLANIA PRÁC:

najneskôr do 31. marca 2022

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

       ZUŠ
1. 6 – 8 rokov     1. 5 – 7 rokov
2. 9 – 12 rokov  2. 8 – 12 rokov
3. 13 – 16 rokov  3. 13 – 17 rokov

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Výtvarnej súťaže Liptov 2022 má právo zúčastniť sa každý žiak základnej alebo základnej umeleckej školy, ktorého prácu zašle jeho škola na adresu vyhlasovateľa súťaže. Na zadnej strane práce musí byť nalepený a čitateľne vyplnený štítok, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke www.skolajanos.sk.

Akceptujeme zaslané súťažné práce nepresahujúce formát A1, vyhotovené ľubovoľnou plošnou alebo priestorovou technikou, napr. koláž, keramika, výtvarné techniky a postupy, resp. ich kombinácie s využitím nových a netradičných materiálov, multimediálna tvorba.

Každý autor môže zaslať  2 nepaspartované súťažné práce, ktoré neboli súčasťou inej výtvarnej súťaže. Akceptujeme aj kolektívne práce. Prihlásené súťažné práce zostávajú majetkom organizátora súťaže. Zaslaním práce dáva autor svoj súhlas na bezplatné využitie a prezentovanie práce formou výstavy a propagačných materiálov. Na vyžiadanie môžeme zúčastneným školám neocenené práce vrátiť.

Súčasťou prihlásenia do výtvarnej súťaže Liptov 2022 je aj súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR. Presné informácie a tlačivá GDPR sú k dispozícii na stránke www. skolajanos.sk, vyplnené ich treba spolu s prácou odoslať.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A OCENENIE VÍŤAZOV:

O výsledkoch súťaže organizátor upovedomí zúčastnených písomne, ako aj prostredníctvom internetovej stránky www.skolajanos.sk. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s vernisážou výstavy, odovzdávaním finančných cien a diplomov je plánované na apríl 2022.

Bližšie informácie o výtvarnej súťaži a termíny budú zverejnené na stránke školy www.skolajanos.sk aj na sociálnych sieťach SZUŠ Jánoš.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizátora súťaže telefonicky 

na tel. č. 0915 830 589,  0918 220 446.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:

Odborná porota hodnotí dodržanie a vystihnutie témy,

primeranosť zvolenej techniky, výtvarnú úroveň práce a originalitu.

Práce, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, nebudú do súťaže zaradené.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže vymenuje odbornú porotu, ktorá udelí v jednotlivých súťažných kategóriách 1., 2. a 3. miesto a odovzdá diplomy a finančné ceny.

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť.