Ceny školného v Súkromnej základnej umeleckej škole Jánoš

Tanečný odbor
 • prípravné štúdium:  
(2 x 45 min. týždenne)     
22,50 € polročne ( 45 € ročne) pri odovzdanom Čestnom vyhlásení (ďalej ČV)
15 € polročne ( 30 € ročne) – žiaci ZŠ s MŠ Jánoš pri odovzdanom ČV
65 € polročne (130 € ročne) – pri neodovzdanom ČV
7,50 € polročne – príspevok na kostýmy v prípade, ak žiak navštevuje súčasne HO (hudobný odbor) a TO (tanečný odbor)
 
 • základné štúdium, I. a II. stupeň, ŠPD do 25 r.: 
35 € polročne (70 € ročne) – pri odovzdanom ČV
(3 až 5 x 45 min. týždenne, podľa daného ročníka) 25 € polročne (50 € ročne) – žiaci ZŠ s MŠ Jánoš pri odovzdanom ČV
150 € polročne (300 € ročne) – pri neodovzdanom ČV
7,50 € polročne – príspevok na kostýmy v prípade, ak žiak navštevuje súčasne HO (hudobný odbor) a TO (tanečný odbor)
 
 • ŠPD nad 25 rokov:                
150 € polročne (300 € ročne)
(5 x 45 min. týždenne)    
Výtvarný odbor
 • prípravné štúdium: 
4,50 € mesačne (45 € ročne) pri odovzdanom ČV
(2 x 45 min. týždenne)

3 € mesačne (30 € ročne) – žiaci ZŠ s MŠ Jánoš pri odovzdanom ČV

13 € mesačne (130 € ročne) pri neodovzdanom ČV

7,50 € polročne príspevok na výtvarné pomôcky v prípade, ak žiak navštevuje súčasne HO (hudobný odbor) a VO (výtvarný odbor)

10,50 € polročne príspevok na výtvarné pomôcky v Liptovskej Osade v prípade ak žiak navštevuje súčasne HO (hudobný odbor) a VO (výtvarný odbor)

 

 • základné štúdium, I. a II. stupeň, ŠPD do 25 r. 
7 € mesačne (70 € ročne) pri odovzdanom ČV
(3 x 45 min. týždenne)

5 € mesačne (50 € ročne) žiaci ZŠ s MŠ Jánoš pri odovzdanom ČV

30 € mesačne (300 € ročne) pri neodovzdanom ČV

7,50 € polročne príspevok na výtvarné pomôcky v prípade ak žiak navštevuje súčasne HO (hudobný odbor) a VO (výtvarný odbor)

10,50 € polročne príspevok na výtvarné pomôcky v Liptovskej Osade v prípade ak žiak navštevuje súčasne HO (hudobný odbor) a VO (výtvarný odbor)

 

 • ŠPD nad 25 rokov: 
30 € mesačne (300 € ročne)
(3 x 45 min. týždenne)

 

Hudobný odbor
 • prípravné štúdium – PŠ /1: 
7 € mesačne (70 € ročne) pri odovzdanom ČV
(1 x 45 min. 2 osoby)

5 € mesačne (50 € ročne) – žiaci ZŠ s MŠ Jánoš pri odovzdanom ČV

(1 x 20 alebo 25 min. 1 osoba týždenne)

35 € mesačne (350 € ročne) pri neodovzdanom ČV

 

 

 • prípravné štúdium – PŠ /2: 
10 € mesačne (100 € ročne) pri odovzdanom ČV
(1 x 45 min. 1 osoba týždenne) 50 € mesačne (500 € ročne)  pri neodovzdanom ČV
   
 • základné štúdium, I. a II. stupeň, ŠPD do 25 r. : 
10 € mesačne (100 € ročne) pri odovzdanom ČV
(1 x 45 min. alebo 1 x 65/70 min. týždenne) 7 € mesačne (70 € ročne) – žiaci ZŠ s MŠ Jánoš pri odovzdanom ČV
50 € mesačne (500 € ročne) – pri neodovzdanom ČV
 
 • obligátny nástroj (k základnému štúdiu): 
5 € mesačne (50 € ročne) – (k platbe základného štúdia)
(1 x 20 alebo 25 min. týždenne)  
   
 • ŠPD nad 25 rokov: 
50 € mesačne (500 € ročne)
(1 x 65/70 min. týždenne)  
V tanečnom odbore sa vyučuje:  Vo výtvarnom odbore sa vyučuje:
 • klasický tanec
 • grafika
 • spoločenský tanec  
 • kresba
 • moderný tanec 
 • maľba
 • ľudový tanec 
 • počítačová grafika
 • džezový tanec
 • keramika
 • súčasný tanec
 • dekoratívne činnosti 
 • hip – hop
 • modelovanie a práca s materiálom
 • street dance
 
 • show dance 
 
V hudobnom odbore sa vyučuje:
 • hra na klavíri
 • hra na keyboarde
 • hra na akordeóne
 • hra na heligónke
 • hra na klasickej gitare
 • hra na elektrickej gitare
 • hra na zobcovej a priečnej flaute 
 • hra na bicích nástrojoch
 
 • spev
Riaditeľ: Mgr. Anna Jánošová Sídlo školy: Mostová 4, 034 01  Ružomberok Informácie:
 • región Liptov: Mostová 4, Ružomberok, 044/432 08 42, 0915 830 589;
 • región Orava: Obrancov mieru 1779, Dolný Kubín, 043/532 06 13, 0915 816 709
Zľavy SZUŠ  1. Zľava 10%:   a) ak SZUŠ navštevuje viac členov tej istej rodiny alebo b) ak zaplatíte školné na celý polrok dopredu (1. polrok do 30. septembra, 2. polrok do 28. februára)

2. Ak žiak navštevuje hudobný odbor a výtvarný odbor alebo tanečný odbor školné platí za hudobný odbor, vo výtvarnom a tanečnom odbore platí len príspevok na materiál, pomôcky, kostýmy atď. vo výške 7,50 € za polrok, v L. Osade 10,50 € za polrok.  

Zľavy číslo 1a) a 2. alebo 1b) a 2. si môžete uplatniť spolu. Zľavy 1a) a 1b) sa nesčítavajú.

Na žiadnu z vyššie uvedených zliav nemá nárok žiak, ktorý súčasne navštevuje:
 • súčasne navštevuje 2 kolektívne vyučovania (výtvarný, tanečný odbor /aj 2 x TO/),
 • navštevuje obligátny nástroj,
 • žiak nepodpíše čestné vyhlásenie pre SZUŠ Jánoš alebo má viac ako 25 rokov,
 • nedovŕši 5 rokov k 1.1. kalendárneho roka pred začiatkom príslušného školského roka.
Podmienky štúdia, platieb SZUŠ

Školné je ročné. Študent má možnosť platiť ho aj mesačnými splátkami vždy do 15. dňa v mesiaci, v tanečnom odbore polročnými splátkami do 30. septembra (1. splátka) a do 28. (29.) februára (2. splátka).

V prípade choroby študenta na základe dokladu o PN je možné odpustiť 1 mesačný poplatok v priebehu jedného školského roka. Vo výtvarnom a tanečnom odbore si žiaci v prípade choroby nahradia zameškané hodiny v inej skupine (školné sa platí). Ak študent nastúpi do školy neskôr, školné za mesiace v ktorých školu nenavštevoval mu môže byť odpustené, ale bez nároku na vysvedčenie. (Nárok na vysvedčenie nevzniká, pokiaľ nemá minimálne 70% dochádzky za celý šk. rok.) 

Pri platbe na účet je potrebné uviesť do variabilného symbolu dátum narodenia alebo pridelený variabilný symbol, do špecifického symbolu mesiac, za ktorý sa platí a do poznámky meno, nástroj (odbor), miesto vyučovania (napr. Lisková, RK, DK, Hruštín, …), meno vyučujúceho.

Číslo účtu 6622456026/1111

IBAN: SK95 1111 0000 0066 2245 6026

Odhlásiť žiaka je možné k polroku alebo ku koncu školského roka. V prípade odhlásenia žiaka školné nevraciame. 

Žiak si môže uplatniť vzdelávací poukaz.