UPOZORNENIE na zmenu čísla účtu – školné.

Nové číslo účtu:  SK19 1100 0000 0029 4215 6147, Tatrabanka, a. s., Ružomberok

INFORMÁCIE, PODMIENKY ŠTÚDIA A PLATIEB

 1. Žiak školy platí ročné školné formou splátok určených pre daný odbor bez ohľadu na žiakovu neprítomnosť na vyučovaní,

hudobný odbor: mesačné splátky, splatnosť do 15. dňa v mesiaci za ktorý sa platí školné,

výtvarný a tanečný odbor: dve splátky: 1. splátka za mesiace september až december – splatnosť do 30. septembra, druhá splátka za mesiace január až jún – splatnosť do 31. januára.

V prípade úhrady školného na celý školský rok do 31. októbra sa poskytuje zľava z bežného školného vo výške 10 % z ceny, zľava platí len pri štúdiu jedného odboru (okrem VO v elokovaných pracoviskách Likavka, Lipt. Teplá, Lipt. Sliače, Lúčky), neplatí pri kombinácii viacerých odborov a pri zvýšenom školnom.

 1. V niektorých mesiacoch budú 2, 3, 4 alebo 5 stretnutí s ohľadom na štátne sviatky, prázdniny a dni prac. pokoja.
 2. V prípade choroby žiaka na základe dokladu o PN je možné odpustiť školné za jeden mesiac v priebehu jedného školského roka.

Ak študent nastúpi na štúdium neskôr, školné za mesiace v ktorých školu nenavštevoval mu môže byť odpustené, ale bez nároku na vysvedčenie. (Nárok na vysvedčenie nevzniká, pokiaľ nemá minimálne 70 % dochádzky za celý šk. rok)

 1. Náhradu hodiny si môže žiak uplatniť len v kolektívnom vyučovaní a to účasťou na vyučovaní inej skupiny. V individuálnom vyučovaní má nárok na náhradu hodiny v prípade, že vyučujúci neodučí hodinu kvôli vlastnej pracovnej neschopnosti, alebo ak žiak svoju neprítomnosť nahlási vyučujúcemu aspoň 24 hodín pred začiatkom hodiny.
 2. Školné je možné uhradiť:
 • bankovým prevodom na číslo účtu SK19 1100 0000 0029 4215 6147, Tatrabanka, a. s., Ružomberok, kvôli identifikácii je dôležité platbu označiť nasledovne: do variabilného symbolu uviesť dátum narodenia žiaka alebo pridelený variabilný symbol, do špecifického symbolu mesiac, za ktorý sa platí, do poznámky meno, priezvisko žiaka, nástroj (odbor), miesto vyučovania (napr. Hruštín, Lisková, RK, DK ….), vyučujúci.
 • poštovou poukážkou.
 1. Odhlásiť žiaka je možné ku koncu prvého polroka alebo ku koncu školského roka, v prípade odhlásenia žiaka školné nevraciame.
 2. Doporučujeme informovať o zdravotnom stave žiaka v prípadoch alergie, diabetes, fóbie, epilepsie, atď.
 3. Ďalšie informácie na skolajanos.sk.

V tanečnom odbore sa vyučuje: klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, moderný tanec, súčasný tanec, trendové tanečné štýly, street dance, show dance, spoločenský tanec.

Vo výtvarnom odbore sa vyučuje: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti,  modelovanie a práca s materiálom, počítačová grafika, keramika.

V hudobnom odbore sa vyučuje: hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na heligónke, hra na klasickej gitare, hra na elektrickej gitare, hra na basovej gitare, hra na flaute: zobcová, priečna, altová, hra na bicích nástrojoch, spev, hra na husliach.

Riaditeľ: Mgr. Anna Jánošová

Sídlo školy: Mostová 4, 034 01  Ružomberok

Informácie:

 • región Liptov: Mostová 4, Ružomberok, 044/432 08 42, 0915 830 589;
 • región Orava: Obrancov mieru 1779, Dolný Kubín, 043/532 06 13, 0915 816 709.

Ďakujeme, že ste si vybrali našu školu a tešíme sa na stretnutie s Vami!