Zľavy SZUŠ
 1. Zľava 10%:  
a) ak SZUŠ navštevuje viac členov tej istej rodiny
alebo
b) ak zaplatíte školné na celý polrok dopredu
(1. polrok do 30. septembra, 2. polrok do 28. februára)

2. Ak žiak navštevuje hudobný odbor a výtvarný odbor alebo tanečný odbor školné platí za hudobný odbor, vo výtvarnom a tanečnom odbore platí len príspevok na materiál, pomôcky, kostýmy atď. vo výške 7,50 € za polrok, v L. Osade 10,50 € za polrok.  

Zľavy číslo 1a) a 2. alebo 1b) a 2. si môžete uplatniť spolu. Zľavy 1a) a 1b) sa nesčítavajú.

Na žiadnu z vyššie uvedených zliav nemá nárok žiak, ak:
– súčasne navštevuje 2 kolektívne vyučovania (výtvarný, tanečný odbor /aj 2 x TO/) alebo 2 individuálne vyučovania
– navštevuje obligátny nástroj
– žiak nepodpíše čestné vyhlásenie pre SZUŠ Jánoš alebo je neštudent
– nedovŕši 5 rokov k 1.1. kalendárneho roka pred začiatkom príslušného školského roka.

Podmienky štúdia, platieb SZUŠ
Školné je ročné. Študent má možnosť platiť ho aj mesačnými splátkami vždy do 15. dňa v mesiaci, v tanečnom odbore polročnými splátkami do 30. septembra (1. splátka) a do 28. (29.) februára (2. splátka).

V prípade choroby študenta na základe dokladu o PN je možné odpustiť 1 mesačný poplatok v priebehu jedného školského roka. Vo výtvarnom a tanečnom odbore si žiaci v prípade choroby nahradia zameškané hodiny v inej skupine (školné sa platí). 

Ak študent nastúpi do školy neskôr, školné za mesiace v ktorých školu nenavštevoval mu môže byť odpustené, ale bez nároku na vysvedčenie. (Nárok na vysvedčenie nevzniká, pokiaľ nemá minimálne 70% dochádzky za celý šk. rok.) 

Pri platbe na účet je potrebné uviesť do variabilného symbolu dátum narodenia alebo pridelený variabilný symbol, do špecifického symbolu mesiac, za ktorý sa platí a do poznámky meno, nástroj (odbor), miesto vyučovania (napr. Lisková, RK, DK, Hruštín, …), meno vyučujúceho.

Číslo účtu 6622456026/1111
IBAN: SK95 1111 0000 0066 2245 6026

Odhlásiť žiaka je možné k polroku alebo ku koncu školského roka.

V prípade odhlásenia žiaka školné nevraciame.