Ceny školného v Súkromnej základnej umeleckej škole Jánoš

 

Tanečný odbor  

prípravné štúdium                                                                                    22,50 € polročne (45 € ročne)

                                                                                                                         (2 x 45 min. týždenne)

– základné štúdium, I. a II. stupeň, ŠPD do 25 r.                                  35 € polročne (70 € ročne)

                                                                                                                         (3 x 45 min., 4,5 x 45 min. týždenne)       

– ŠPD nad 25 r., neodovzdané čestné vyhlásenie ZŠ                             20 € mesačne (200 € ročne)                              

 

– neodovzdané čestné vyhlásenie PŠ

a ak žiak nedovŕšil 5 rokov k 1.1. príslušného kalendárneho roka,

v ktorom začína školský rok                                                                     13 € mesačne (130 € ročne)                              

 

Výtvarný odbor                                               

prípravné štúdium                                                                                  4,50 € mesačne (45 € ročne)                                                                                                                                                                  (2 x 45 min. týždenne)

– základné štúdium, I. a II. stupeň, ŠPD do 25 r.                                  7 € mesačne (70 € ročne)

                                                                                                                        (3 x 45 min. týždenne)

– ŠPD nad 25 r., neodovzdané čestné vyhlásenie ZŠ                           20 € mesačne (200 € ročne)              

     

– neodovzdané čestné vyhlásenie PŠ

 a ak žiak nedovŕšil 5 rokov k 1.1. príslušného kalendárneho roka,

v ktorom začína školský rok                                                                     13 € mesačne (130 € ročne)         

 

 

Hudobný odbor

prípravné štúdium                                                                                  7 € mesačne (70 € ročne)

                                                                                                                       (1 x 45 min. 2 osoby,

                                                                                                                       1 x 20 alebo 25 min. 1 osoba  týždenne)

                                                                                                                       10 € mesačne (100 € ročne)

                                                                                                                       (1 x 45 min. 1 osoba týždenne)

– základné štúdium, I. a II. stupeň, ŠPD do 25 r.                                  10 € mesačne (100 € ročne)

                                                                                                                        (1 x 45 min. alebo 1 x 65/70 min. týždenne)

– ŠPD nad 25 r., neodovzdané čestné vyhlásenie ZŠ                           50 € mesačne (500 € ročne)

 

– neodovzdané čestné vyhlásenie PŠ

 a ak žiak nedovŕšil 5 rokov k 1.1. príslušného kalendárneho roka,

v ktorom začína školský rok                                                                     35 € mesačne (130 € ročne)         

 

– obligátny nástroj                                                                                       5€ mesačne (50€ ročne)

                                                                                                                         (1 x 20 min. týždenne)

 

 

V tanečnom odbore sa vyučuje:                                                                      Vo výtvarnom odbore sa vyučuje:

 • klasický tanec (balet)                                                                                 kresba a maľba
 • moderný tanec                                                                                             grafika
 • ľudový tanec                                                                                                dekoratívne činnosti 

V hudobnom odbore sa vyučuje:                                                             modelovanie a práca s materiálom

 •  vybrané state z dejín umenia
 • hra na klavíri – počítačová grafika
 • hra na keyboarde – keramika
 • hra na akordeóne
 • hra na heligónke
 • hra na klasickej gitare
 • hra na elektrickej gitare
 • hra na flaute: zobcová, priečna
 • hra na bicích nástrojoch
 • spev

 

Riaditeľ: Mgr. Anna Jánošová

Sídlo školy: Mostová 4, 034 01  Ružomberok

Informácie: región Liptov: Mostová 4, Ružomberok, 044/432 08 42, 0915 830 589;

región Orava:  Obrancov mieru 1779, Dolný Kubín, 043/532 06 13, 0915 816 709

 

 

Zľavy SZUŠ

 1. Zľava 10%:  

a) ak SZUŠ navštevuje viac členov tej istej rodiny

alebo

.b) ak zaplatíte školné na celý polrok dopredu

(1. polrok do 30. septembra, 2. polrok do 28. februára)

 2. Ak žiak navštevuje hudobný odbor a výtvarný odbor alebo tanečný odbor školné platí za hudobný odbor, vo výtvarnom a tanečnom odbore platí len príspevok na materiál, pomôcky, kostýmy atď. vo výške 7,50 € za polrok, v L. Osade 10,5 € za polrok.  Zľavy číslo 1a) a 2. alebo 1b) a 2. si môžete uplatniť spolu. Zľavy 1a) a 1b) sa nesčítavajú.

 

Na žiadnu z vyššie uvedených zliav nemá nárok žiak, ktorý súčasne navštevuje:

 • 2 kolektívne vyučovania (výtvarný, tanečný odbor (aj 2 x TO), počítačovú grafiku alebo keramiku),
 • 2 individuálne vyučovania (hudobný odbor). V prvom individuálnom vyučovaní, kde je uplatnené čestné vyhlásenie, si žiak môže uplatniť vyššie uvedené zľavy, v druhom individuálnom vyučovaní žiak nemá nárok na vyššie uvedené zľavy,
 • ak žiak nepodpíše čestné vyhlásenie v HO pre SZUŠ Jánoš, nemá nárok na žiadnu z vyššie uvedených zliav.

Od 1. 2. 2018 sa žiadna z vyššie uvedených zliav pri nepodpísaní čestného vyhlásenia nedá uplatniť ani v kolektívnom vyučovaní (VO, TO),

 • obligátny nástroj

 

Od 1. 9. 2017 žiak pri navštevovaní výtvarného odboru a keramiky alebo počítačovej grafiky súčasne, platí školné nasledovne:

 1. IND (školné platí) + VO (školné neplatí) + keramika/počítačová grafika (školné platí),
 2. VO (školné platí) + keramika/počítačová grafika (školné neplatí),                                                         o1. 2. 2018 VO (školné platí) + keramika/počítačová grafika (školné platí).

 

 

Podmienky štúdia, platieb SZUŠ

 

Školné je ročné. Študent má možnosť platiť ho aj mesačnými splátkami vždy do 15. dňa v mesiaci, v tanečnom odbore polročnými splátkami do 30. septembra (1. splátka)

a do 28. (29.) februára (2. splátka).

 

V prípade choroby študenta na základe dokladu o PN je možné odpustiť 1 mesačný poplatok v priebehu jedného školského roka.

Vo výtvarnom a tanečnom odbore si žiaci v prípade choroby nahradia zameškané hodiny v inej skupine (školné sa platí).

Ak študent nastúpi do školy neskôr, školné za mesiace v ktorých školu nenavštevoval mu môže byť odpustené, ale bez nároku na vysvedčenie.

 

Pri platbe na účet je potrebné uviesť do variabilného symbolu dátum narodenia alebo pridelený variabilný symbol, do špecifického symbolu mesiac, za ktorý sa platí a do poznámky meno, nástroj (odbor), miesto vyučovania (napr. Lisková, RK, DK, Hruštín, …), meno vyučujúceho.

Číslo účtu 6622456026/1111

IBAN: SK95 1111 0000 0066 2245 6026

Odhlásiť žiaka je možné k polroku alebo ku koncu školského roka. V prípade odhlásenia žiaka školné nevraciame.

 

Žiak si v kolektívnom vyučovaní môže uplatniť vzdelávací poukaz.